شرکت خدمات دریایی مهفا مارین
دپارتمان تامین نیرو دریانورد

موقعیت های شغلی در سمت های مختلف